Základní škola Kairos    
 • Pomáháme nalézt u dětí jejich přirozenou tvorbu, připravujeme děti na život, tak aby nacházely svá vlastní řešení.

 • Transformujeme vzdělávací systém.

 • Jsme prostředníky pro generaci dětí, které nebudou upřednostňovat své zájmy před zájmy celku, protože budou samy sebou, na svém správném místě v životě a společnosti.

 • To, co žijeme dnes a jak vychováme své děti, budeme žít za 30 let.

  Principy školy    
 • Věříme, že člověk je ve své podstatě dobrý a je jeho přirozeností se učit a poznávat svět kolem sebe.

 • Respektujeme každé dítě a tímto učíme zároveň respektu k ostatním lidem, zvířatům, věcem a přírodě.

 • Ctíme tři pilíře: vnitřní motivaci, vědomou komunikaci, pohyb a umění.

 • Vedeme děti k poznání vlastního talentu a jeho rozvíjení.

 • Učíme děti umění spolupráce a empatii.

 • Rozhodujeme se formou konsenzu všech a společně s dětmi vytváříme systém spravedlnosti, který není založen na odměnách a trestech, ale na vzájemném porozumění.

 • Vybíráme učitele, kteří jsou ochotní se stále zdokonalovat v profesní oblasti a rozvíjet své morální kvality. Být vzorem dětem
  a aktivně řešit své vnitřní i vnější konflikty.

 • Učíme děti vyjádřit se, vysvětlit své myšlenky a domluvit se.

 • V naší škole je důležitý pohyb jako způsob zábavy, ale i jako prostředek k poznání lidského těla a jeho možností.

 • Klademe důraz na komunikační dovednosti a cizí jazyky.

 • Vytváříme harmonické a zároveň podnětné prostředí, používáme propracované a lety praxe ověřené pomůcky.

 • Upřednostňujeme zážitkový přístup k učení, aby si děti na učení doslova sáhly, čichly a ochutnaly ho.

 • Považujeme za smysluplné úzce spolupracovat s rodiči a pořádat společné mimoškolní aktivity pro celé rodiny.

 

 
  Výuka  

Máme věkově smíšené skupiny, které jsou v počtu 4 - 18 žáků. Proč je důležitá skupina dětí různého věku?


Přizpůsobujeme se tempu, schopnosti se soustředit, únavě a také nadšení, zájmu, elánu a chuti do práce.

Naše výuka začíná v 8:30, vyučujeme ve 4 blocích. Tři jsou dopoledne a jeden po obědě. 

Dbáme na zdravou stravu a čerstvé suroviny. Podporujeme lokální a osvědčené dodavatele. Děti se podílí na přípravě pokrmů.

 

Děti neznámkujeme.

Učíme se příběhem a prožitkem. Snažíme se, aby výuka probíhala mezioborově - například v rámci tématu „lidské tělo“ se učíme číst (čeština), počítat, měřit, porovnávat (matematika), učíme se o částech těla a orgánech (přírodověda), kreslíme lidské tělo (výtvarná výchova), používáme ho ke zpěvu (hudební výchova), cvičíme (tělocvik) a poté to samé v angličtině.

Součástí výuky jsou aktivity v přírodě a projektové vyučování na základě bohatství naší lokality.

Zdroje naší inspirace jsou: projektová výuka, intuitivní pedagogika, Montessori, matematika Hejného, Matýskova matematika a Sfumato - splývavé čtení.

Jsme zapojení do projektů SEE Learning, Les ve škole, Skutečně zdravá škola a Ovoce a zelenina do škol.

 
1) Vědomá komunikace (Základní pilíř)

Uvědomuji si, co činím, vím za jakým účelem, z jakého důvodu a jaké to bude mít důsledky.

Komunikace ve smyslu jakéhokoliv jednání (řeč, pohyb, čin.)

V PRAXI to znamená: zastavit dění a zvědomit / zreflektovat jej. K tomu nám pomáhají semináře Nenásilné komunikace, "Prostor příměří", "Kmenové schůzky", supervize, intervize, kruhy. Učíme se všichni navzájem od sebe v běžném životě.
 

2) Vnitřní motivace

Dělám to, co opravdu chci, vědomě (tento pilíř je podmíněn prvním pilířem). Díky tomu pracujeme ve "FLOW".
 

V PRAXI to znamená pro DĚTI:

 • rozhodování sám o sobě (zda chci domácí úkoly, kdy a co jím, jak se oblékám, zda využiji nabídek školy,…),

 • volba rozvrhu, kmenového učitele,

 • spolurozhodování na sněmu,

 • vzájemné dohody,

 • dobrovolné výlety,

 • zapojení do projektů,

 • přítomnost na škole v přírodě a lyžáku.

Intuitivně vyhodnocujeme, proč dítě něco odmítá a jakou míru podpory mu nabídneme. Zvážíme zda plně vyhovět jeho NE nebo dále zjišťovat, co je pod povrchem. Záměrně nehodnotíme (neznámkujeme, neškatulkujeme, nesoudíme). Přijímáme děti takové jaké jsou.

 

Empatie a respekt neslouží k dosahování nějakých cílů, pouze je chceme žít.

Dětem cestu neumetáme, ale neházíme jim klacky pod nohy.
 

V PRAXI to znamená pro DOSPĚLÉ:

 • svobodná nabídka a přijetí úvazku, lekcí, 

 • projektové řízení, 

 • děláme věci, které nám jdou snadno, jsme v nich úspěšní a zároveň nám dávají energii – využití silných stránek,

 • tým může rozhodovat o široké škále záležitostí.

Když děláme práci, která nás baví a naplňuje, poté je náš život luxusní sám o sobě a není třeba ho kompenzovat penězi potřebnými nad zajištění bazálních potřeb.

Směřujeme ke sdílenému rozpočtu a pokoušíme se postupně implementovat "Gift economy."

To, co opravdu člověk chce, není nikdy destruktivní.

Esence Kairos: Z hloubi naší lidské duše, která nás odlišuje od zvířete vycházejí empatie, soucit, ohleduplnost, touha být k užitku ostatním. To vše nad instinkty. 

 

3) Volný pohyb a umění

Stejně důležité jako všechny ostatní akademické dovednosti a znalosti (jako gramatika a matematika).

Prostředek jak vyjádřit své emoce a kompenzovat nepohodu.
 

V PRAXI to znamená pro DĚTI:

 • volný pohyb po škole a zahradě,

 • možnost kdykoliv opustit lekci nebo domluvit si jiný způsob, místo a čas pro učení

 • časté výlety a exkurze,

 • širší prostor pro nabídku uměleckých a pohybových lekcí,

 • velká možnost pohybu během lekce.

V PRAXI to znamená pro DOSPĚLÉ:

 • vlastní volba vyučovacího procesu (metod, obsahu, cíle),

 • libovolné dobrovolné organizování výletů a exkurzí,

 • velká míra samostatnosti,

 • prostor pro sebevyjádření a jakoukoliv kreativitu.

 

Vyjma volnosti ve výběru výchovných prostředků, výběr směřujeme k definované vizi.

  3 pilíře školy  
 
  Dokumenty ke stažení  

Školní řád zde.

Výroční zpráva za školní rok 2019/2020.

Minimální preventivní program zde.

Školní poradenské pracoviště ZŠ Kairos zde.

Strategie naplňování rovných příležitostí či inkluze zde.

Inspekční zpráva zde.

Školní vzdělávací program Základní školy Kairos: 

Školní vzdělávací program pro družinu

Časová dotace předmětů:

Časová dotace předmětů
Časová dotace učebního plánu
 
  Proč je důležitá skupina dětí různého věku  
 • Hra je méně soutěživá, kreativnější, více napomáhá k procvičování nových dovedností.

 • Talentované dítě rozvíjí svůj talent se staršími a naopak dítě, které je oproti vrstevníkům pozadu, může dovednost rozvíjet

 • s mladšími, aniž by se cítilo špatně, že jediné "zaostává".

 • Starší děti jsou vynikajícími vzory, pomocníky a učiteli (nepomáhají příliš a nejsou příliš napřed).

 • Mladší děti chtějí dělat to, co dělají starší děti.

 • Starší děti jsou inspirovány mladšími.

 • Starší děti si rozšiřují své vědomosti prostřednictvím vysvětlování mladším dětem.

 • Starší děti si prostřednictvím pomáhání mladším vyvinou soucit a pečovatelské schopnosti.

 • Příklad z běžného stavu současných škol: 30 stejně starých dětí ve třídě je velmi nepřirozený stav, který je nezdravě konkurenční

 • a v životě se do takového kolektivu děti stejně už pravděpodobně nedostanou.

  Restorativní spravedlnost  

Rozhodujeme se formou konsenzu všech a společně s dětmi vytváříme systém spravedlnosti, který není založen na odměnách
a trestech, ale na vzájemném porozumění.

Cílem je vytvoření bezpečí a zvýšení důvěry, poskytnutí podpory všem zúčastněných. Díky tomu dochází k vzájemnému porozumění
a příměří. Pak je otázkou kreativity najít strategie, které vyhovují všem.

 

Jde o alternativu k trestnímu právu, která je experimentálně využívána ve světě, u nás jako "Kruhy obnovy". Vychází z toho, že trestní čin, je provinění proti mezilidským vztahům a cílem je obnova těchto vztahů. 

 

Systém vytváří celá skupina včetně dětí, při řešení konfliktů se využívá mediátor a empatie oběma stranám

Informace a zdroje:

https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Ministerstvo-spravedlnosti-Probihaji-Dny-restorativni-justice-zahajil-je-film-Rene-513518

http://www.viaiuris.cz/index.php?p=msg&id=223http://www.ok.cz/iksp/docs/296.pdf

  Partneři školy  

Úzce spolupracujeme s těmito partnery:

 

Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy + Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Na naší škole je realizován projekt "Zlepšování kvality vzdělávání v ZŠ Kairos" od září 2017 do června 2019, který je finančně podpořen Evropskou unií a MŠMT. Projekt je zaměřen na nové metody ve výuce, vzájemnou spolupráci pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, tandemovou výuku, CLIL ve výuce, čtenářský klub a klub zábavné logiky a deskových her.

MAP_lg_WEB_zakladni2-410x260.jpg
  Statutární orgány a právní forma  

Právní status: Základní škola Kairos, z. ú., IČ: 044 35 117
Bankovní účet: 2672900/5500

Škola je zapsána do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.

Adresa školy: Základní škola Kairos, z. ú., Lomená 158, 252 29 Dobřichovice.

Fakturační údaje: Základní škola Kairos, z. ú., K Vatinám 266, 267 29 Zadní Třebaň,  IČ: 044 35 117.

Datová schránka: bqk97qb

Statutární orgán: Ing. Lenka Polášková, ředitelka školy

Správní rada:

 • Eyal Jerby

 • Zuzana Wielgusová

 • Petr Rada

 • Facebook Social Icon

KONTAKT

 

ZŠ Kairos, z. ú.
Lomená 158,
Dobřichovice 252 29

 

Email: info@skolakairos.cz

Zástupce ředitelky: Václav Havelka

Tel.: +420 721 729 718


Bankovní účet: 2672900/5500

Datová schránka: bqk97qb


IČ: 04435117

© 2021 Kairos. S láskou a úctou k dětem.

© 2021 Kairos. With love and respect for children.

Časová dotace předmětů ve školním vzdělávacím programu ZŠ Kairos