top of page

Strategie pro budoucnost

1) Srdečně zveme děti, rodiče, učitele, přátele, případně další zájemce na

PREZENTACI PROJEKTU KAIROS KAMPUS ČERNOŠICE a následnou diskuzi. Prosíme o vaši účast v úterý 24.1. od 18:00 - 19:30.


2) V této souvislosti vás prosíme o VYPLNĚNÍ A ŠÍŘENÍ následujícího KRÁTKÉHO DOTAZNÍKU, týkajícího se lycea. Pro šíření dotazníku je možné použít následující průvodní text: Milí rodiče, přátelé, na základě poptávky vás i vašich dětí jsme se rozhodli založit lyceum, které navazuje na vzdělávací koncepci Základní školy Kairos v Dobřichovicích. Připravujeme středoškolské studium, které nabízí dospívajícím dětem možnost svobodně se rozvíjet a nalézat nová řešení v oblasti ekologie a ekonomie za přítomnosti erudovaných pedagogů s příslušnými praktickými zkušenostmi a v souladu s hodnotami naší školy - svoboda, důvěra, soucit. V současné době probíhají intenzivní jednání s městem Černošice o pronájmu pozemku vhodného pro výstavbu Kairos Kampus, kde bychom mohli provozovat jak mateřskou, základní, tak i střední školu na principu sebeřízeného vzdělávání, Kairos Freedom Education System®.

K zápisu lycea do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT prosíme o vyjádření vaší podpory vyplněním následujícího dotazníku. Nejedná se o závazné přihlášení, jde pouze o průzkum zájmu, zda byste byli rádi, aby nové lyceum vzniklo. KRÁTKÝ DOTAZNÍK PROSÍM VYPLŇTE NA TOMTO ODKAZU: https://forms.gle/rdgAdaLdZBZXZWA27 Prosíme o šíření tohoto dotazníku ve vašich sociálních kruzích. Děkujeme vám za váš čas a pozornost.


Za tým Kairos Kampus přeje hezký den Hana Frydrichová a Jana Kočí

 

STRATEGY FOR THE FUTURE

1) We invite children, parents, teachers, friends, or other interested parties to the PRESENTATION OF THE KAIROS CAMPUS ČERNOSHICE PROJECT and the subsequent discussion. We ask for your participation on Tuesday 24.1. from 18:00 - 19:30.

2) In this context, we ask you to COMPLETE AND DISTRIBUTE the following SHORT QUESTIONNAIRE regarding the Lyceum. The following accompanying text can be used to distribute the questionnaire:

Dear parents, friends, based on the demand of you and your children, we decided to establish a lyceum that follows the educational concept of the Kairos Primary School in Dobřichovice. We are preparing high school studies that offer teenage children the opportunity to develop freely and find new solutions in the field of ecology and economics in the presence of erudite teachers with relevant practical experience and in accordance with the values of our school - freedom, trust, compassion. Intensive negotiations are currently underway with the city of Černošice regarding the lease of land suitable for the construction of the Kairos Kampus, where we could run a kindergarten, elementary, and high school based on the principle of self-directed education, the Kairos Freedom Education System®.

To register the lyceum in the register of schools and school facilities of the Ministry of Education and Culture, please express your support by filling out the following questionnaire. This is not a binding registration, it is only an interest survey, whether you would like the new lyceum to be established.

PLEASE COMPLETE THE SHORT QUESTIONNAIRE AT THIS LINK: https://forms.gle/rdgAdaLdZBZXZWA27 Please spread this questionnaire in your social circles.

Thank you for your time and attention.

On behalf of the Kairos Kampus team, we wish you a nice day,

Hana Frydrichová and Jana Kočí

Opmerkingen


bottom of page