top of page

O naší škole

Pomáháme nalézt u dětí jejich přirozenou tvorbu, připravujeme děti na život, tak aby nacházely svá vlastní řešení. Transformujeme vzdělávací systém. Jsme prostředníky pro generaci dětí, které nebudou upřednostňovat své zájmy před zájmy celku, protože budou samy sebou, na svém správném místě v životě a společnosti.

To, co žijeme dnes a jak vychováme své děti, budeme žít za 30 let.

Pillars-120cm-x-25cm.jpg
kairos-symbol.png
Balené School Supply Kits
Principy školy

 ​Principy školy 

 • Věříme, že člověk je ve své podstatě dobrý a je jeho přirozeností se učit a poznávat svět kolem sebe.

 • Respektujeme každé dítě a tímto učíme zároveň respektu k ostatním lidem, zvířatům, věcem a přírodě.

 • Ctíme tři pilíře: vnitřní motivaci, vědomou komunikaci, pohyb a umění.

 • Vedeme děti k poznání vlastního talentu a jeho rozvíjení.

 • Učíme děti umění spolupráce a empatii.

 • Rozhodujeme se formou konsenzu všech a společně s dětmi vytváříme systém spravedlnosti, který není založen na odměnách a trestech, ale na vzájemném porozumění.

 • Vybíráme učitele, kteří jsou ochotní se stále zdokonalovat v profesní oblasti a rozvíjet své morální kvality. Být vzorem dětem a aktivně řešit své vnitřní i vnější konflikty.

 • Učíme děti vyjádřit se, vysvětlit své myšlenky a domluvit se.

 • V naší škole je důležitý pohyb jako způsob zábavy, ale i jako prostředek k poznání lidského těla a jeho možností.

 • Klademe důraz na komunikační dovednosti a cizí jazyky.

 • Vytváříme harmonické a zároveň podnětné prostředí, používáme propracované a lety praxe ověřené pomůcky.

 • Upřednostňujeme zážitkový přístup k učení, aby si děti na učení doslova sáhly, čichly a ochutnaly ho.

 • Považujeme za smysluplné úzce spolupracovat s rodiči a pořádat společné mimoškolní aktivity pro celé rodiny.

element5-digital-OyCl7Y4y0Bk-unsplash.jp

 Jak u nás probíhá výuka? 

Máme věkově smíšené skupiny, které jsou v počtu 4 - 18 žáků. Proč je důležitá skupina dětí různého věku?


Přizpůsobujeme se tempu, schopnosti se soustředit, únavě a také nadšení, zájmu, elánu a chuti do práce.

Naše výuka začíná v 9:00, vyučujeme v blocích.

Dbáme na zdravou stravu a čerstvé suroviny. Podporujeme lokální a osvědčené dodavatele. Děti se podílí na přípravě pokrmů.

Děti neznámkujeme.

Učíme se příběhem a prožitkem. Snažíme se, aby výuka probíhala mezioborově - například v rámci tématu „lidské tělo“ se učíme číst (čeština), počítat, měřit, porovnávat (matematika), učíme se o částech těla a orgánech (přírodověda), kreslíme lidské tělo (výtvarná výchova), používáme ho ke zpěvu (hudební výchova), cvičíme (tělocvik) a poté to samé v angličtině.

Součástí výuky jsou aktivity v přírodě a projektové vyučování na základě bohatství naší lokality.

Zdroje naší inspirace jsou: projektová výuka, intuitivní pedagogika, Montessori, matematika Hejného, Matýskova matematika a Sfumato - splývavé čtení.

Jsme zapojení do projektů SEE Learning, Les ve škole a Ovoce a zelenina do škol.

Metody výuky:

Zdroje naší inspirace jsou:

projektová výuka, intuitivní pedagogika, Montessori, matematika Hejného.

Výuka

Poslechněte si rozhovor o založení školy Kairos s ředitelkou školy Hankou Frydrichovou v Českém rozhlase z 18.2.2016

Restorativní spravedlnost

Rozhodujeme se formou konsenzu všech a společně s dětmi vytváříme systém spravedlnosti, který není založen na odměnách
a trestech, ale na vzájemném porozumění.

Cílem je vytvoření bezpečí a zvýšení důvěry, poskytnutí podpory všem zúčastněných. Díky tomu dochází k vzájemnému porozumění
a příměří. Pak je otázkou kreativity najít strategie, které vyhovují všem.

 

Jde o alternativu k trestnímu právu, která je experimentálně využívána ve světě, u nás jako "Kruhy obnovy". Vychází z toho, že trestní čin, je provinění proti mezilidským vztahům a cílem je obnova těchto vztahů. 

 

Systém vytváří celá skupina včetně dětí, při řešení konfliktů se využívá mediátor a empatie oběma stranám

Informace a zdroje:

Článek: Ministerstvo spravedlnosti: Probíhají Dny restorativní justice, zahájil je film René

3 pilíře
element5-digital-OyCl7Y4y0Bk-unsplash.jp

 3 pilíře školy 

1) Vědomá komunikace (Základní pilíř)

Uvědomuji si, co činím, vím za jakým účelem, z jakého důvodu a jaké to bude mít důsledky.

Komunikace ve smyslu jakéhokoliv jednání (řeč, pohyb, čin.)

V PRAXI to znamená: zastavit dění a zvědomit / zreflektovat jej. K tomu nám pomáhají semináře Nenásilné komunikace, "Prostor příměří", "Kmenové schůzky", supervize, intervize, kruhy. Učíme se všichni navzájem od sebe v běžném životě.
 

2) Vnitřní motivace

Dělám to, co opravdu chci, vědomě (tento pilíř je podmíněn prvním pilířem). Díky tomu pracujeme ve "FLOW".
 

V PRAXI to znamená pro DĚTI:

 • rozhodování sám o sobě (zda chci domácí úkoly, kdy a co jím, jak se oblékám, zda využiji nabídek školy,…),

 • volba rozvrhu, kmenového učitele,

 • spolurozhodování na sněmu,

 • vzájemné dohody,

 • dobrovolné výlety,

 • zapojení do projektů,

 • přítomnost na škole v přírodě a lyžáku.

Intuitivně vyhodnocujeme, proč dítě něco odmítá a jakou míru podpory mu nabídneme. Zvážíme zda plně vyhovět jeho NE nebo dále zjišťovat, co je pod povrchem. Záměrně nehodnotíme (neznámkujeme, neškatulkujeme, nesoudíme). Přijímáme děti takové jaké jsou.

 

Empatie a respekt neslouží k dosahování nějakých cílů, pouze je chceme žít.

Dětem cestu neumetáme, ale neházíme jim klacky pod nohy.
 

V PRAXI to znamená pro DOSPĚLÉ:

 • svobodná nabídka a přijetí úvazku, lekcí, 

 • projektové řízení, 

 • děláme věci, které nám jdou snadno, jsme v nich úspěšní a zároveň nám dávají energii – využití silných stránek,

 • tým může rozhodovat o široké škále záležitostí.

Když děláme práci, která nás baví a naplňuje, poté je náš život luxusní sám o sobě a není třeba ho kompenzovat penězi potřebnými nad zajištění bazálních potřeb.

Směřujeme ke sdílenému rozpočtu a pokoušíme se postupně implementovat "Gift economy."

To, co opravdu člověk chce, není nikdy destruktivní.

Esence Kairos: Z hloubi naší lidské duše, která nás odlišuje od zvířete vycházejí empatie, soucit, ohleduplnost, touha být k užitku ostatním. To vše nad instinkty. 

 

3) Volný pohyb a umění

Stejně důležité jako všechny ostatní akademické dovednosti a znalosti (jako gramatika a matematika).

Prostředek jak vyjádřit své emoce a kompenzovat nepohodu.
 

V PRAXI to znamená pro DĚTI:

 • volný pohyb po škole a zahradě,

 • možnost kdykoliv opustit lekci nebo domluvit si jiný způsob, místo a čas pro učení

 • časté výlety a exkurze,

 • širší prostor pro nabídku uměleckých a pohybových lekcí,

 • velká možnost pohybu během lekce.

V PRAXI to znamená pro DOSPĚLÉ:

 • vlastní volba vyučovacího procesu (metod, obsahu, cíle),

 • libovolné dobrovolné organizování výletů a exkurzí,

 • velká míra samostatnosti,

 • prostor pro sebevyjádření a jakoukoliv kreativitu.

 

Vyjma volnosti ve výběru výchovných prostředků, výběr směřujeme k definované vizi.

Image by Sharon McCutcheon
Dokumenty

 Dokumenty ke stažení 

 

Školní řád zde

 

Výroční zpráva za školní rok 2019/2020.

Řád prostor určených k pohybu, hudbě a IT zde

Řád venkovních prostor školy zde

Minimální preventivní program zde

Školní poradenské pracoviště ZŠ Kairos zde

Strategie naplňování rovných příležitostí či inkluze zde

Inspekční zpráva zde

Školní vzdělávací program pro ZV zde

Školní vzdělávací program pro družinu​​ zde

Čestné prohlášení parkování zde

Etický kodex ZŠ Kairos zde

Přihláška k povinné školní docházce zde

Statut ZŠ Kairos z.ú. zde

Zakladatelská listina původní vzdělávací a terapeutické cetrum Kairos zde

Zakladatelská listina změna ZŠ Kairos zde

Žádost o přestup na ZŠ Kairos zde

Plán osobního rozvoje zde

Závěrečná práce školní program EVVO  zde

Školní poradenské pracoviště ZŠ Kairos zde

Další vzdělávání pedagogických pracovníků v ZŠ Kairos pro školní rok 2023/24 zde

Volební řád do školské rady ZŠ Kairos zde

Vzdělávací koncepce Kombinované lyceum Kairos zde

Image by Aaron Burden

 Napsali o nás 

Článek v EDUzín - Do toho nemají děti co kecat! aneb Proč školy zjišťují, že se jim demokracie vyplatí

Portál o alternativních školách a školství - Jenské školy

Napsali o nás
Do toho týme
Partneři

 Partneři školy 

Úzce spolupracujeme s těmito partnery:

 

Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy + Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Na naší škole je od 1.9.2023 do 31.8.2025 realizován projekt s názvem: Šablony OP JAK - ZŠ Kairos. Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Publicita zahrada.png
Odkaz stránky.png
Snímek obrazovky 2023-10-10 v 13.57.38.png
MAP_lg_WEB_zakladni2-410x260.jpg
black on white.png
centrum-svetladil.jpg
Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

  Statutární orgány a právní forma  

Právní status: Základní škola Kairos, z. ú., IČ: 044 35 117
Bankovní účet: 2672900/5500

Škola je zapsána do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.

 

Adresa školy: Základní škola Kairos, z. ú., Lomená 158, 252 29 Dobřichovice.

Fakturační údaje: Základní škola Kairos, z. ú., K Vatinám 266, 267 29 Zadní Třebaň,  IČ: 044 35 117.

Datová schránka: bqk97qb

Statutární orgán: Hana Frydrichová, ředitelka školy

Správní rada:

 • Jakub Chomát

 • Boris Plaňanský

 • Petr Heteš

Statutar

Kam se dále podívat?

bottom of page