Škola, která inspiruje

  Mise školy    
 
 • Pomáháme nalézt u dětí jejich přirozenou tvorbu, připravujeme děti na život, tak aby nacházely svá vlastní řešení.

 • Transformujeme vzdělávací systém.

 • Jsme prostředníky pro generaci dětí, které nebudou upřednostňovat své zájmy před zájmy celku, protože budou samy sebou, na svém správném místě v životě a společnosti.

 • To, co žijeme dnes a jak vychováme své děti, budeme žít za 30 let.

  Principy školy    
 • Věříme, že člověk je ve své podstatě dobrý a je jeho přirozeností se učit a poznávat svět kolem sebe.

 • Respektujeme každé dítě a tímto učíme zároveň respektu k ostatním lidem, zvířatům, věcem a přírodě.

 • Ctíme tři pilíře: vnitřní motivaci, vědomou komunikaci, pohyb a umění.

 • Vedeme děti k poznání vlastního talentu a jeho rozvíjení.

 • Učíme děti umění spolupráce a empatii.

 • Rozhodujeme se formou konsenzu všech a společně s dětmi vytváříme systém spravedlnosti, který není založen na odměnách a trestech, ale na vzájemném porozumění.

 • Vybíráme učitele, kteří jsou ochotní se stále zdokonalovat v profesní oblasti a rozvíjet své morální kvality. Být vzorem dětem
  a aktivně řešit své vnitřní i vnější konflikty.

 • Učíme děti vyjádřit se, vysvětlit své myšlenky a domluvit se.

 • V naší škole je důležitý pohyb jako způsob zábavy, ale i jako prostředek k poznání lidského těla a jeho možností.

 • Klademe důraz na komunikační dovednosti a cizí jazyky.

 • Vytváříme harmonické a zároveň podnětné prostředí, používáme propracované a lety praxe ověřené pomůcky.

 • Upřednostňujeme zážitkový přístup k učení, aby si děti na učení doslova sáhly, čichly a ochutnaly ho.

 • Považujeme za smysluplné úzce spolupracovat s rodiči a pořádat společné mimoškolní aktivity pro celé rodiny.

 

  Výuka  
 

Máme věkově smíšené skupiny, které jsou v počtu 4 - 18 žáků. Proč je důležitá skupina dětí různého věku?


Přizpůsobujeme se tempu, schopnosti se soustředit, únavě a také nadšení, zájmu, elánu a chuti do práce.

Naše výuka začíná v 8:30, vyučujeme ve 4 blocích. Tři jsou dopoledne a jeden po obědě. 

Dbáme na zdravou stravu a čerstvé suroviny. Podporujeme lokální a osvědčené dodavatele. Děti se podílí na přípravě pokrmů.

 

Děti neznámkujeme.

Učíme se příběhem a prožitkem. Snažíme se, aby výuka probíhala mezioborově - například v rámci tématu „lidské tělo“ se učíme číst (čeština), počítat, měřit, porovnávat (matematika), učíme se o částech těla a orgánech (přírodověda), kreslíme lidské tělo (výtvarná výchova), používáme ho ke zpěvu (hudební výchova), cvičíme (tělocvik) a poté to samé v angličtině.

Součástí výuky jsou aktivity v přírodě a projektové vyučování na základě bohatství naší lokality.

Zdroje naší inspirace jsou: projektová výuka, intuitivní pedagogika, Montessori, matematika Hejného, Matýskova matematika a Sfumato - splývavé čtení.

Jsme zapojení do projektů SEE Learning, Les ve škole, Skutečně zdravá škola a Ovoce a zelenina do škol.

  3 pilíře školy  
 
Vědomá komunikace (Základní pilíř)

Uvědomuji si, co činím, vím za jakým účelem, z jakého důvodu a jaké to bude mít důsledky.

Komunikace ve smyslu jakéhokoliv jednání (řeč, pohyb, čin.)

V PRAXI to znamená: zastavit dění a zvědomit / zreflektovat jej. K tomu nám pomáhají semináře Nenásilné komunikace, "Prostor příměří", "Kmenové schůzky", supervize, intervize, kruhy. Učíme se všichni navzájem od sebe v běžném životě.
 

Vnitřní motivace

Dělám to, co opravdu chci, vědomě (tento pilíř je podmíněn prvním pilířem). Díky tomu pracujeme ve "FLOW".
 

V PRAXI to znamená pro DĚTI:

 • rozhodování sám o sobě (zda chci domácí úkoly, kdy a co jím, jak se oblékám, zda využiji nabídek školy,…),

 • volba rozvrhu, kmenového učitele,

 • spolurozhodování na sněmu,

 • vzájemné dohody,

 • dobrovolné výlety,

 • zapojení do projektů,

 • přítomnost na škole v přírodě a lyžáku.

Intuitivně vyhodnocujeme, proč dítě něco odmítá a jakou míru podpory mu nabídneme. Zvážíme zda plně vyhovět jeho NE nebo dále zjišťovat, co je pod povrchem. Záměrně nehodnotíme (neznámkujeme, neškatulkujeme, nesoudíme). Přijímáme děti takové jaké jsou.

 

Empatie a respekt neslouží k dosahování nějakých cílů, pouze je chceme žít.

Dětem cestu neumetáme, ale neházíme jim klacky pod nohy.
 

V PRAXI to znamená pro DOSPĚLÉ:

 • svobodná nabídka a přijetí úvazku, lekcí, 

 • projektové řízení, 

 • děláme věci, které nám jdou snadno, jsme v nich úspěšní a zároveň nám dávají energii – využití silných stránek,

 • tým může rozhodovat o široké škále záležitostí.

Když děláme práci, která nás baví a naplňuje, poté je náš život luxusní sám o sobě a není třeba ho kompenzovat penězi potřebnými nad zajištění bazálních potřeb.

Směřujeme ke sdílenému rozpočtu a pokoušíme se postupně implementovat "Gift economy."

To, co opravdu člověk chce, není nikdy destruktivní.

Esence Kairos: Z hloubi naší lidské duše, která nás odlišuje od zvířete vycházejí empatie, soucit, ohleduplnost, touha být k užitku ostatním. To vše nad instinkty. 

 

Volný pohyb a umění

Stejně důležité jako všechny ostatní akademické dovednosti a znalosti (jako gramatika a matematika).

Prostředek jak vyjádřit své emoce a kompenzovat nepohodu.
 

V PRAXI to znamená pro DĚTI:

 • volný pohyb po škole a zahradě,

 • možnost kdykoliv opustit lekci nebo domluvit si jiný způsob, místo a čas pro učení

 • časté výlety a exkurze,

 • širší prostor pro nabídku uměleckých a pohybových lekcí,

 • velká možnost pohybu během lekce.

V PRAXI to znamená pro DOSPĚLÉ:

 • vlastní volba vyučovacího procesu (metod, obsahu, cíle),

 • libovolné dobrovolné organizování výletů a exkurzí,

 • velká míra samostatnosti,

 • prostor pro sebevyjádření a jakoukoliv kreativitu.

 

Vyjma volnosti ve výběru výchovných prostředků, výběr směřujeme k definované vizi.

 
  Dokumenty ke stažení  

Školní řád zde.

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019.

Výroční zpráva za kalendářní rok 2017, 

Minimální preventivní program zde.

Strategie naplňování rovných příležitostí či inkluze zde.

Inspekční zpráva zde.

Školní poradenské pracoviště ZŠ Kairos zde.

Školní vzdělávací program Základní školy Kairos: 

Školní vzdělávací program pro družinu

Časová dotace předmětů:

Časová dotace předmětů
Časová dotace učebního plánu
  Proč je důležitá skupina dětí různého věku  
 
 • Hra je méně soutěživá, kreativnější, více napomáhá k procvičování nových dovedností.

 • Talentované dítě rozvíjí svůj talent se staršími a naopak dítě, které je oproti vrstevníkům pozadu, může dovednost rozvíjet

 • s mladšími, aniž by se cítilo špatně, že jediné "zaostává".

 • Starší děti jsou vynikajícími vzory, pomocníky a učiteli (nepomáhají příliš a nejsou příliš napřed).

 • Mladší děti chtějí dělat to, co dělají starší děti.

 • Starší děti jsou inspirovány mladšími.

 • Starší děti si rozšiřují své vědomosti prostřednictvím vysvětlování mladším dětem.

 • Starší děti si prostřednictvím pomáhání mladším vyvinou soucit a pečovatelské schopnosti.

 • Příklad z běžného stavu současných škol: 30 stejně starých dětí ve třídě je velmi nepřirozený stav, který je nezdravě konkurenční

 • a v životě se do takového kolektivu děti stejně už pravděpodobně nedostanou.

  Restorativní spravedlnost  

Rozhodujeme se formou konsenzu všech a společně s dětmi vytváříme systém spravedlnosti, který není založen na odměnách
a trestech, ale na vzájemném porozumění.

Cílem je vytvoření bezpečí a zvýšení důvěry, poskytnutí podpory všem zúčastněných. Díky tomu dochází k vzájemnému porozumění
a příměří. Pak je otázkou kreativity najít strategie, které vyhovují všem.

 

Jde o alternativu k trestnímu právu, která je experimentálně využívána ve světě, u nás jako "Kruhy obnovy". Vychází z toho, že trestní čin, je provinění proti mezilidským vztahům a cílem je obnova těchto vztahů. 

 

Systém vytváří celá skupina včetně dětí, při řešení konfliktů se využívá mediátor a empatie oběma stranám

Informace a zdroje:

https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Ministerstvo-spravedlnosti-Probihaji-Dny-restorativni-justice-zahajil-je-film-Rene-513518

http://www.viaiuris.cz/index.php?p=msg&id=223http://www.ok.cz/iksp/docs/296.pdf

  Partneři školy  

Úzce spolupracujeme s těmito partnery:

 

Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy + Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Na naší škole je realizován projekt "Zlepšování kvality vzdělávání v ZŠ Kairos" od září 2017 do června 2019, který je finančně podpořen Evropskou unií a MŠMT. Projekt je zaměřen na nové metody ve výuce, vzájemnou spolupráci pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, tandemovou výuku, CLIL ve výuce, čtenářský klub a klub zábavné logiky a deskových her.

MAP_lg_WEB_zakladni2-410x260.jpg
  Statutární orgány a právní forma  

Právní status: Základní škola Kairos, z. ú., IČ: 044 35 117
Bankovní účet: 2672900/5500

Škola je zapsána do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.

Adresa školy: Základní škola Kairos, z. ú., Lomená 158, 252 29 Dobřichovice.

Fakturační údaje: Základní škola Kairos, z. ú., K Vatinám 266, 267 29 Zadní Třebaň,  IČ: 044 35 117.

Datová schránka: bqk97qb

Statutární orgán: Mgr. Hana Frydrichová, ředitelka

Správní rada:

 • Ing. Šárka Frelichová, předsedkyně správní rady

 • Bc. Lenka Timko

 • Bc. Radka Cirhanová

 • Facebook Social Icon

KONTAKT

 

ZŠ Kairos, z. ú.
Lomená 158,
Dobřichovice 252 29

 

Email: info@skolakairos.cz

ředitelka: Mgr. Petra Jirků

Tel.: +420 602 148 081


Bankovní účet: 2672900/5500

Datová schránka: bqk97qb


IČ: 04435117

© 2019 Kairos. S láskou a úctou k dětem.

© 2019 Kairos. With love and respect for children.